Pematuhan dan Integriti

|Tatakelakuan

Kami berdedikasi untuk mematuhi piawaian etika dan undang-undang tertinggi untuk meneruskan pertumbuhan kami.

Tatakelakuan ini (selepas ini "Kod") ditetapkan untuk memberikan arahan yang jelas kepada pekerja dalam bidang aktiviti perniagaan harian mereka.

TTS beroperasi dengan mematuhi prinsip integriti, kejujuran dan profesionalisme.

• Kerja kami hendaklah dijalankan dengan jujur, secara profesional, bebas dan tidak berat sebelah, tanpa pengaruh yang boleh diterima berhubung dengan sebarang penyelewengan sama ada daripada kaedah dan prosedur kami yang diluluskan atau pelaporan keputusan yang tepat.

• Laporan dan sijil kami hendaklah membentangkan penemuan sebenar, pendapat profesional atau keputusan yang diperolehi dengan betul.

• Data, keputusan ujian dan fakta material lain hendaklah dilaporkan dengan suci hati dan tidak akan diubah secara tidak wajar.

• Walau bagaimanapun, semua pekerja mesti mengelakkan semua situasi yang boleh mengakibatkan konflik kepentingan dalam urus niaga dan perkhidmatan perniagaan kita.

• Dalam apa jua keadaan, pekerja tidak boleh menggunakan kedudukan mereka, harta atau maklumat Syarikat untuk kepentingan peribadi.

Kami memperjuangkan persekitaran perniagaan yang adil dan sihat dan kami tidak menerima sebarang jenis kelakuan yang melanggar undang-undang dan peraturan anti-rasuah & anti-rasuah yang terpakai.

|Peraturan kami adalah

• Untuk melarang tawaran, hadiah atau penerimaan rasuah dalam sebarang bentuk secara langsung atau tidak langsung, termasuk sogokan pada mana-mana bahagian pembayaran kontrak.

• Tidak menggunakan dana atau aset untuk sebarang tujuan yang tidak beretika untuk melarang penggunaan laluan atau saluran lain untuk penyediaan faedah yang tidak wajar kepada, atau penerimaan faedah yang tidak wajar daripada pelanggan, ejen, kontraktor, pembekal atau pekerja mana-mana pihak atau pegawai kerajaan sedemikian .

|Kami komited untuk

• Pematuhan sekurang-kurangnya dengan perundangan gaji minimum dan undang-undang gaji dan masa bekerja lain yang terpakai.

• Larangan buruh kanak-kanak – melarang keras penggunaan buruh kanak-kanak.

• Larangan kerja paksa dan wajib.

• Melarang semua bentuk kerja paksa, sama ada dalam bentuk buruh penjara, buruh inden, buruh terikat, buruh hamba atau apa-apa jenis buruh bukan sukarela.

• Menghormati peluang yang sama di tempat kerja

• Sifar toleransi terhadap penderaan, buli atau gangguan di tempat kerja.

• Semua maklumat yang diterima semasa penyediaan perkhidmatan kami akan dianggap sebagai rahsia perniagaan setakat maklumat tersebut belum diterbitkan, umumnya tersedia kepada pihak ketiga atau sebaliknya dalam domain awam.

• Semua pekerja secara peribadi komited dengan tandatangan perjanjian kerahsiaan, yang termasuk tidak mendedahkan sebarang maklumat sulit mengenai seorang pelanggan kepada pelanggan lain, dan tidak cuba mengaut keuntungan peribadi daripada sebarang maklumat yang diperolehi semasa kontrak pekerjaan anda dalam tempoh TTS, dan jangan benarkan atau memudahkan kemasukan orang yang tidak dibenarkan ke premis anda.

|Hubungan Pematuhan

Global compliance Email: service@ttsglobal.net

|Hubungan Pematuhan

TTS mendukung piawaian pengiklanan dan persaingan yang adil, mematuhi tingkah laku persaingan yang anti-tidak adil, termasuk tetapi tidak terhad kepada: monopoli, perdagangan paksa, syarat mengikat barangan secara haram, rasuah komersial, propaganda palsu, lambakan, fitnah, pakatan sulit, pengintipan komersial dan/ atau kecurian data.

• Kami tidak mencari kelebihan daya saing melalui amalan perniagaan yang menyalahi undang-undang atau tidak beretika.

• Semua pekerja harus berusaha untuk berurusan secara adil dengan pelanggan, pelanggan, penyedia perkhidmatan, pembekal, pesaing dan pekerja Syarikat.

• Tiada sesiapa pun harus mengambil kesempatan yang tidak adil terhadap sesiapa melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan maklumat istimewa, salah nyata fakta material, atau sebarang amalan berurusan yang tidak adil.

|Kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan adalah penting kepada TTS

• Kami komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang bersih, selamat dan sihat.

• Kami memastikan bahawa pekerja telah diberikan latihan dan maklumat keselamatan yang sesuai, dan mematuhi amalan dan keperluan keselamatan yang ditetapkan.

• Setiap pekerja mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan tempat kerja yang selamat dan sihat dengan mengikuti peraturan dan amalan keselamatan dan kesihatan serta melaporkan kemalangan, kecederaan dan keadaan, prosedur atau tingkah laku yang tidak selamat.

|Persaingan Adil

Semua pekerja bertanggungjawab untuk menjadikan pematuhan sebagai bahagian penting dalam proses perniagaan kita dan kejayaan masa depan dan diharapkan untuk mematuhi Kod untuk melindungi diri mereka dan syarikat.

Tiada pekerja akan pernah mengalami penurunan pangkat, penalti, atau akibat buruk lain untuk pelaksanaan Kod yang ketat walaupun ia boleh mengakibatkan kerugian perniagaan.

Walau bagaimanapun, kami akan mengambil tindakan tatatertib yang sewajarnya untuk sebarang pelanggaran Kod atau salah laku lain yang, dalam kes yang paling serius mungkin termasuk penamatan dan kemungkinan tindakan undang-undang.

Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan sebarang pelanggaran Tatakelakuan ini yang sebenar atau yang disyaki.Setiap daripada kita mesti berasa selesa untuk membangkitkan kebimbangan tanpa takut untuk membalas dendam.TTS tidak bertolak ansur dengan sebarang tindakan membalas dendam terhadap sesiapa yang membuat laporan dengan niat baik tentang salah laku sebenar atau yang disyaki.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai mana-mana aspek Kod ini, anda harus mengemukakannya dengan penyelia anda atau bahagian pematuhan kami.


Minta Contoh Laporan

Tinggalkan permohonan anda untuk menerima laporan.